• Po wjechaniu na parking następuje zawarcie umowy na odpłatne pozostawienie samochodu w wyznaczonym miejscu parkingowym. Obsługa parkingu nie ma obowiązku weryfikowania stanu technicznego pojazdu (wyglądu, wyposażenia zewnętrznego).
 • Wjazd na parking następuje po otrzymaniu przez Użytkownika Biletu Parkingowego, na którym umieszczona jest data wjazdu wraz z godziną, data wyjazdu z parkingu wraz z godziną oraz cena za okres postoju. Po przekroczeniu okresu postoju zostaje naliczona opłata za dodatkowy okres postoju zgodnie z cennikiem Parkingu.
 • Osoba pozostawiająca pojazd na parkingu zobowiązana jest do zabezpieczenia we własnym zakresie pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych. W szczególności pozostawiony pojazd winien mieć zamknięte szyby, drzwi, bagażnik, a także włączony alarm.
 • Osoba pozostawiająca pojazd na parkingu zobowiązana jest do pozostawienia kluczyków od pojazdu.
 • Zarządca parkingu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działanie siły wyższej lub czynników zewnętrznych w szczególności opadów atmosferycznych (grad), niskich lub wysokich temperatur oddziaływujących na pojazd oraz nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 • Użytkownik pojazdu odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub innym pojazdom na terenie parkingu.
 • Użytkownik jest zobowiązany zabrać z pojazdu wszelkie wartościowe rzeczy oraz jest zobowiązany nie pozostawiać w pojeździe zwierząt lub substancji niebezpiecznych, które mogłyby powodować zagrożenie.
 • Zarządca parkingu nie odpowiada za rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu.
 • Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z przyczyn tkwiących w samym pojeździe.
 • Przed wyjechaniem z parkingu użytkownik ma obowiązek zweryfikować stan pojazdu i zgłosić uwagi obsłudze parkingu. W przypadku braku zgłoszenia przyjmuje się, że pojazd opuścił parking w stanie niepogorszonym.
 • Zabrania się dokonywania napraw pojazdu i uzupełniania płynów i paliw oraz zanieczyszczania parkingu.
 • Wszelkie uszkodzenia pojazdu powstałe podczas manewrowania niezwłocznie należy zgłosić Obsłudze Parkingu.
 • Odpowiedzialność Zarządcy Parkingu określana jest na zasadzie winy za niewykonanie zobowiązania wynikającego z treści niniejszego regulaminu.
 • Zarządca parkingu jest upoważniony do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistniałego zagrożenia, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 • Użytkownik pojazdu (oddający) potwierdza że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego treść w całości i nie wnosi zastrzeżeń.
 • Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień. Jednocześnie wyraża zgodę na nagrywanie pojazdu w czasie gdy pojazd pozostaje na parkingu oraz swojego wizerunku.
 • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zarządcę Parkingu jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z roku 2002 nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.
 • Regulamin parkingu obowiązuje od dnia 1.08.2020.
 • Na podstawie art.13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu informacji danych osobowych zwanych (RODO).
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Parking Green Beata Drozd, ul. Na Lotnisko 659 NIP 9441132936 wpisany do rejestru działalności gospodarczej.
 • Państwa dane podawane są dobrowolnie przetwarzane są w celu dokonania rezerwacji w formularzu rezerwacyjnym. Są to dane następującej treści (imię,nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane rejestracyjne samochodu).
 • Państwa dane będą przetwarzane przy użyciu komputera oraz telefonu właściciela parkingu.
 • Państwa dane osobowe nie są udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim.
 • Kontakt z administratorem Państwa danych możliwy jest pod adresem e-mail mar-bat@wp.pl